Regulamin

korzystania z serwisu uczestnicy.pl

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2010 r.

Niniejszy dokument jest regulaminem serwisu uczestnicy.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu „uczestnicy.pl”.
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z chwilą rejestracji. Pełna funkcjonalność Serwisu „uczestnicy.pl” jest możliwa po założeniu Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Założenie Konta Serwisu „uczestnicy.pl” jest możliwe jedynie po akceptacji wszystkich postanowień niniejszego dokumentu.
 4. Konto Serwisu „uczestnicy.pl” jest udostępniane przez spółkę "uczestnicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rzepińskiej 21.
 5. Konto Serwisu „uczestnicy.pl” jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki użytkowników Konta Serwisu „uczestnicy.pl”;
  2. prawa i obowiązki spółki "uczestnicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w zakresie udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl”

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator - podmiot świadczący usługę, polegającą na udostępnieniu zasobów Serwisu „uczestnicy.pl”
 2. Baza danych – zbiór danych przechowywanych przez "uczestnicy.pl sp. z o.o."
 3. Formularz - miejsce w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikowi przekazanie do Serwisu „uczestnicy.pl” danych (w tym danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), które są niezbędne w celu udostępnienia Użytkownikowi Konta Serwisu „uczestnicy.pl”
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Hasło powinno spełniać następujące warunki:
  1. składa się od 6 do 30 znaków
  2. występują w nim znaki z co najmniej 2 grup:
   1. grupa 1: wielkie litery, za wyjątkiem: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ź, Ż
   2. grupa 2: małe litery, za wyjątkiem: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ź, ż
   3. grupa 3: cyfry
   4. grupa 4: symbole +-:=_~!@#$%^&()[],.<>;
 5. Interfejs Użytkownika - miejsce w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do treści Serwisu „uczestnicy.pl” oraz możliwość modyfikacji swoich danych osobowych.
 6. Konto Serwisu „uczestnicy.pl” - konto udostępne Użytkownikowi przez Serwis „uczestnicy.pl” zgodnie z Regulaminem.
 7. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. W Serwisie „uczestnicy.pl” loginem może być jedynie aktywny adres e-mail.
 8. Spółka "Uczestnicy" - uczestnicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rzepińskiej 21 (pełne dane spółki jak w § 1 pkt 3)
 9. Regulamin - niniejszy regulamin udostępniania przez Spółkę "Uczestnicy" Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 10. Serwis „uczestnicy.pl” - serwis internetowy „uczestnicy.pl” udostępniany przez Spółkę "Uczestnicy".
 11. Usługi Serwisu „uczestnicy.pl” – usługi świadczone przez Spółkę "Uczestnicy" na rzecz Użytkowników. Warunkiem skorzystania z Usług Serwisu „uczestnicy.pl” jest jednoczesne korzystanie z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, dla którego te Usługi Serwisu „uczestnicy.pl” są dostępne.
 12. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Konta Serwisu „uczestnicy.pl” na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Konta Serwisu „uczestnicy.pl” jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego
 13. Właściciel wydarzenia – Użytkownik, który utworzył w Serwisie „uczestnicy.pl” Wydarzenie
 14. Wydarzenie – szczególna usługa Serwisu „uczestnicy.pl” wokół,której skupione są pozostałe usługi Serwisu.
 15. Zablokowanie Konta Serwisu „uczestnicy.pl” - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.

§ 3. Założenie Konta Serwisu „uczestnicy.pl”

 1. W celu założenia i korzystania z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez Spółkę "Uczestnicy" jako konieczny, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Spółki "Uczestnicy", poprzez aktywację odpowiedniego pola umiejscowionego w Formularzu.
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
  2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wpisanych do formularza;
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania i modyfikowania;
  5. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
   1. nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu przez Użytkownika;
   2. nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Serwisu „uczestnicy.pl”
   3. nie zawiera słowa/słów powszechnie uznawanego/uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;
   4. odpowiada aktywnemu adresowi e-mail należącemu do Użytkownika
  6. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
  7. Użytkownik wypełniając Formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od wpisywania treści naruszających prawa osób trzecich i ogólnie przyjęte normy obyczajowe;
 3. Działanie Użytkownika sprzeczne zregulaminem, a w szczególności z punktami § 3 pkt. 2.2. i 2.3. grozi Zablokowaniem Konta Serwisu „uczestnicy.pl”
 4. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”;
 5. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem Spółkę "Uczestnicy" do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” oraz świadczenia Usług Serwisu „uczestnicy.pl” oraz dla celów statystycznych;
  4. Przyjęciem do wiadomości, iż ten sam Użytkownik może posiadać równocześnie nie więcej niż jedno Konto Serwisu „uczestnicy.pl”.
  5. Oświadczeniem, iż wypełniając Formularz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jago danych osobowych w celu umożliwienie dostępu użytkownikom serwisu uczestnicy.pl - klientom Spółki - do pełnej funkcjonalności serwisu, którego działanie polega na wspieraniu organizacji wydarzeń, w tym przez umożliwienie rejestracji uczestników wydarzeń, wydawanie zaświadczeń o uczestnictwie w wydarzeniu, zapewnienie rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.
  6. Oświadczeniem, iż Użytkownik rozumie, że wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, Użytkownik może zostać poproszony przez Spółkę "Uczestnicy" o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach, które zostaną wskazane w zapytaniu o udzielenie zgody. W takim przypadku Spółka "Uczestnicy" informuje Użytkownika odrębnie o celu zbierania jego danych osobowych, a także o znanych Spółce "Uczestnicy" lub odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zamierza dane udostępniać. W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:
   1. zgoda jest dobrowolna, brak zgody może skutkować niemożnością korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Serwisu „uczestnicy.pl”;
   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
   3. powierzenie Spółce "Uczestnicy" danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu lub Interfejsie Użytkownika;
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Spółki "Uczestnicy" oraz innych osób współpracujących ze Spółką "Uczestnicy":
  1. na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji;
  2. na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił Spółce "Uczestnicy" (w tym SMS);
 7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ust. 8 może być w każdej chwili cofnięta, aczkolwiek cofnięcie zgody może skutkować uniemożliwieniem korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 8. W przypadku gdy Użytkownik skorzysta z Usługi Serwisu „uczestnicy.pl” przy której zgoda określona w ust. 7 nie jest obowiązkowa:
  1. Użytkownik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Serwis „uczestnicy.pl” jego danych osobowych dla celów marketingowych lub
  2. Użytkownik może odmówić zgody na przetwarzanie przez Serwis „uczestnicy.pl” jego danych osobowych dla celów marketingowych, bez konsekwencji w postaci niemożności korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Serwisu „uczestnicy.pl” (zgoda wyrażona wcześniej będzie anulowana).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w celu ustalenia czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany umożliwić Administratorowi przeprowadzenie weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 10. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia Administratora do Zablokowania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” lub zaprzestania udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” na rzecz tego Użytkownika.
 11. Konto Serwisu „uczestnicy.pl” jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego utworzeniu oraz wykonaniu przez Administratora czynności technicznych niezbędnych do jego udostępnienia.
 12. Administrator może odmówić założenia Konta Serwisu „uczestnicy.pl” jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Serwisu „uczestnicy.pl”.
 13. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Spółka "Uczestnicy"; Spółka "uczestnicy" jest przy tym uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Spółka "Uczestnicy" zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§ 4. Profil organizatora

 1. Profil organizatora jest szczególną formą użycia Konta Serwisu „uczestnicy.pl", która umożliwia tworzenie w serwisie nowych wydarzeń.
 2. W momencie utworzenia Konta Serwisu „uczestnicy.pl” Użytkownik automatycznie staje się operatorem swojego osobistego profilu organizatora, którego nie można odstąpić, ani też zamknąć, a będącego integralną częścią Konta Serwisu „Uczestnicy.pl”.
 3. W wypadku chęci organizacji wydarzeń w imieniu organizatora innego niż właściciel Konta Serwisu „Uczestnicy.pl” możliwe jest założenie dodatkowych profili organizatora.
 4. Użytkownik zakładając dodatkowy profil organizatora staje się jego właścicielem i jednocześnie oświadcza, że ma prawo występować w imieniu wskazanego w nazwie organizatora, oraz ma prawo umieszczać zawartość dotyczącą wydarzeń organizowanych przez danego organizatora.
 5. Użytkownik używający dodatkowego profilu organizatora oświadcza, że ma prawo publikować wszystkie materiały graficzne, słowne i inne zamieszczane przez niego w profilu organizatora lub na stronach tworzonych przez niego wydarzeń.
 6. W przypadku wątpliwości co do uprawnień użytkownika do występowania w imieniu organizatora Serwis „Uczestnicy.pl” może arbitralnie zadecydować o odebraniu prawa własności profilu organizatora w serwisie, a także arbitralnie usunąć dowolne materiały, wydarzenia, oraz inne przedmioty podlegające własności intelektualnej a użyte w związku z użytkowaniem profilu organizatora.
 7. Serwis „Uczestnicy.pl” ma w przypadku odebrania prawa własności profilu organizatora arbitralnie nadać to prawo innemu użytkownikowi serwisu, który okaże stosowne dokumenty poświadczające jego prawo do występowania w imieniu organizatora, którego nazwą/znakiem handlowym/innym przysługującym mu prawem nazwano profil organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Konta serwisu „uczestnicy.pl” było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 7.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.
 3. Administrator jest uprawniony do Zablokowania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu „uczestnicy.pl” lub innych użytkowników Konta Serwisu „uczestnicy.pl” (lub Usług Serwisu „uczestnicy.pl” przy użyciu Konta Serwisu „uczestnicy.pl”), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub regulaminu Usługi Serwisu „uczestnicy.pl”. Ponadto Administratorowi przysługuje prawo do Zablokowania Serwisu „uczestnicy.pl” jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Serwisu „uczestnicy.pl”, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Serwisu „uczestnicy.pl”, działania hackerskie). Zablokowanie Konta Serwisu „uczestnicy.pl” z przyczyn podanych w niniejszym punkcie, trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają podejmowania przez Administratora innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.
 4. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” na rzecz Użytkownika w przypadku:
  1. naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
  2. jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta Serwisu „uczestnicy.pl” przez jeden rok;
  3. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu „uczestnicy.pl” lub innych użytkowników Konta Serwisu „uczestnicy.pl” lub Usług Serwisu „uczestnicy.pl” przy użyciu Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 5. O ile to będzie możliwe, Administrator zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” lub zaprzestania udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl” z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres użyty przez Użytkownika przy rejestracji Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 6. Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy postanowień Regulaminu, Użytkownik może zamówić i korzystać z Usług Serwisu „uczestnicy.pl”, używając Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 7. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne, za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.
 8. Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Usług Serwisu „uczestnicy.pl”.
 9. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta Serwisu „uczestnicy.pl” w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 10. Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie Konta Serwisu „uczestnicy.pl” z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
 11. Dane użytkownika są usuwane w 90 dni od daty zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Konta Serwisu „uczestnicy.pl”. Po tym okresie Spółka "Uczestnicy" może przetwarzać dane w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.

§ 6. Zakres odpowiedzialności uczestnicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Spółka "Uczestnicy" jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Spółki "Uczestnicy" (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Spółka "Uczestnicy" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Serwisu „uczestnicy.pl”.
 3. Spółka "Uczestnicy" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 4. Spółka "Uczestnicy" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) lub działanie wirusów komputerowych.
 5. Spółka "Uczestnicy" nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spółka "Uczestnicy" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Konta Serwisu „uczestnicy.pl” w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. Spółka "Uczestnicy" zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Spółki "Uczestnicy" jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Zasady korzystania z Serwisu „uczestnicy.pl”

 1. Rejestracja na Wydarzenie w Serwisie „uczestnicy.pl” oznacza zgodę na udostępnienie informacji o Koncie Serwisu „uczestnicy.pl” Właścicielowi Wydarzenia na które Użytkownik się zarejestrował korzystając z Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.

§ 8. Usługi Serwisu „uczestnicy.pl”

 1. Spółka "Uczestnicy" może udostępnić Użytkownikowi Usługę lub Usługi Serwisu „uczestnicy.pl” z chwilą założenia Konta Serwisu „uczestnicy.pl” lub w terminie późniejszym.
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie regulaminy poszczególnych Usług Serwisu „uczestnicy.pl”.

§ 9. Dodatkowe zastrzeżenia

 1. Spółka "Uczestnicy" zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 2. Spółka "Uczestnicy" zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania Konta Serwisu „uczestnicy.pl”.
 3. Spółka "Uczestnicy" zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Konta Serwisu „uczestnicy.pl”, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 4. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Spółka "Uczestnicy" stosuje mechanizmu „cookies”. Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 5. Administrator używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu:
  1. weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług oraz;
  2. udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników.
 6. Pliki cookies są wykorzystywane przez Spółkę "Uczestnicy" także w celach:
  1. statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb Administrator i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami);
  2. związanych z prezentacją reklam w Serwisu „uczestnicy.pl”, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;
  3. związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach Serwisu „uczestnicy.pl”, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 7. Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 8. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości użytkowników.
 9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przegłądarek. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu „uczestnicy.pl”.
 10. Korzystanie z Konta Serwisu „uczestnicy.pl” wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Serwisu „uczestnicy.pl” zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, Administrator stanowczo rekomenduje aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

§ 10 Korespondencja

 1. Spółka "Uczestnicy" kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Konta Serwisu „uczestnicy.pl” na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

§ 11 Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Kontem Serwisu „uczestnicy.pl” na adres Biura Obsługi Abonenta: kontakt@uczestnicy.pl
 2. Spółka "Uczestnicy" rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Spółka "Uczestnicy" poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużenia rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przy tworzeniu Konta Serwisu „uczestnicy.pl” lub na adres z którego nadesłano reklamację lub na inny wyraźnie wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej. Wybór adresu należy do Administratora i wynika z indywidualnej oceny danej reklamacji, przy czym wybierając adres Administrator ma na uwadze kryterium dostarczenia wiadomości do odbiorcy.

§ 12 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Serwisu „uczestnicy.pl” w zakresie w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Zapoznaj się z załącznikiem nr. 1 - Polityką Prywatności