Polityka prywatności

uczestnicy.pl

Załącznik nr. 1 do regulaminu Serwisu "uczestnicy.pl"

Niniejszy dokument jest wyrazem naszej dbałości o ochronę prawa do prywatności oraz zapewnienia odpowiednich standardów przetwarzania danych osobowych każdego użytkownika serwisu uczestnicy.pl

 1. Właścicielem serwisu uczestnicy.pl, zwanego dalej serwisem jest uczestnicy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Rzepińska 21, zwana dalej Spółką.
 2. Spółka zgłosiła do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zbiór użytkowników serwisu.
 3. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), zwanej dalej ustawą, jest Spółka.
 4. Jako administrator danych osobowych Spółka dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów użytkowników serwisu.
 5. Spółka stosuje należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Spółka przetwarza dane osobowe za zgodą samych użytkowników serwisu, jak również na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług świadczonych przez Spółkę.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę w ramach serwisu. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania oraz modyfikowania. Użytkownik zachowuje także prawo do żądania usunięcia danych ze zbioru danych osobowych.
 8. Dane osobowe podane przez użytkowników wykorzystywanie są do realizowania usług świadczonych w ramach serwisu oraz do kontaktowania się przez Spółkę z użytkownikami.
 9. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania użytkownikom informacji o Spółce oraz o świadczonych przez nią usługach. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać wyżej wymienionych informacji, może w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania.
 10. Dane zawarte w adresach IP, zbierane w trakcie połączeń internetowych wykorzystywanie są dla celów technicznych. Mogą być one także wykorzystane dla zbierania statystycznych ogólnych informacji demograficznych.
 11. Przeglądarki internetowe użytkowników serwisu mogą przechowywać pliki tekstowe tzw. cookies. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Są jedynie źródłem informacji o charakterze statystycznym oraz pozwalają dostosować funkcjonalność serwisu do potrzeb użytkowników. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby ta nie przechowywała plików typu cookies, może to jednak utrudnić korzystanie z serwisu.
 12. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 13. Dane osobowe Użytkowników za ich zgodą mogą być przekazywane innym Użytkownikom serwisu.